A munkaadónak is vannak kötelezettségei!


 A munkaadónak is vannak kötelezettségei!

 

1.Kötelesek vagyunk a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni. A személyi és a tárgyi feltételeket biztosítanunk kell, valamint a folyamatos munkavégzés feltételeit. A munkavállalót abból kifolyólag, hogy a munkaadó munkaszervezési, gazdasági, vagy bármilyen másik okból kifolyólag nem tudja foglalkoztatni, kár nem érheti. Amennyiben huzamosabb ideig nem látjuk el munkával a munkavállalót, az akár az azonnali hatályú felmondást is megalapozhatja a munkavállaló részéről.

 

2. Gondoskodnunk kell a munkavégzés eszközeiről, illetve minden olyan körülményt biztosítanunk kell, amely a munkahelyet egyáltalán  alkalmassá teszi a munkavégzésre. Ne feledkezzünk meg a munka megszervezésére, irányítására, illetve a szükséges ismeretek biztosítására vonatkozó kötelezettségünkről.

 

3. A munkavégzés során aktuálisan felmerülő feladatokról a munkavállalót tájékoztatni kell, ami történhet szóban és írásban is. Jogvita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a munkavállaló nem hajtotta végre az utasítást. Jogunk és kötelességünk ellenőrizni az utasításaik teljesítését és a szabályok betartását.

 

4. A munkabér-fizetési kötelezettség a munkáltató alapvető kötelezettsége, ennek elmaradása például azonnali hatályú felmondási ok lehet a munkavállaló részéről. A munkabér elemeire és védelmére vonatkozó részletszabályokat az Mt. 136-165. §-ai tartalmazzák. De emellett kötelesek vagyunk a munkavállalónak azt a költségét  megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Például kiküldetés esetén fizetnünk kell az utazás költségeit; vagy fizetni kell a tandíjat, ha tanulmányok folytatására kötelezzük a dolgozót. Továbbá azt is állnunk kell, ha a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges eszközt a munkavállalónk saját költségén szerezte be.

 

5.A munkavédelmi normák betartását kell figyelembe venni, ilyenek például a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény vagy a 3/2002.(II. 8.)  SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. Szóval biztosítanunk kell a biztonságos munkavégzés és az egészségét nem veszélyeztető körülményeket a munkavállalónak. Fontos, hogy a munkavállalót nem lehet olyan munkára igénybe venni, amelyet fizikai korlátai miatt nem képes elvégezni.

 

6. Ingyenes juttatásként kell biztosítanunk a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát; az erre irányuló kötelezettség részletes szabályai elsősorban ugyancsak a munkavédelmi jogszabályokban találhatók (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről).

 

7.Biztosítanunk kell a megváltozott munkaképességű személyek a munkavégzéshez szükséges mértében a munkahelyi környezetett. (1998.évi XXVI. törvény is előírja). A munkaeszközök és berendezések megfelelő átalakítása szükséges; az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére egyébként a központi költségvetésből támogatás igénylehető.

 

Vissza a Hírekhez